Privacyverklaring Mediafin NV

Trustmedia-Bepublic Group (B2B)

Laatste aanpassingen: 13/10/2020

1. Introductie en toepassingsgebied

Mediafin NV met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.800.301 (hierna “Mediafin”, “we” of “ons”), treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar publicitaire regie (hierna “Trustmedia-Bepublic Group”) en in het bijzonder bij de verlening van bepaalde B2B Diensten zoals hierna omschreven.

Toelichting bij het toepassingsgebied – Deze privacyverklaring voor Trustmedia-Bepublic Group van Mediafin (hierna “Privacyverklaring”) is specifiek van toepassing wanneer Trustmedia-Bepublic Group advertentieruimtes beheert, exploiteert en commercialiseert in kranten, magazines, op websites, (mobiele) applicaties, evenementen, mailings, producten en diensten die worden aangeboden door Mediafin (hierna genoemd “Diensten”), dan wel van een derde partij voor wie Trustmedia-Bepublic Group als externe regie optreedt, en waarbij deze Diensten aangeboden worden aan professionele klanten/B2B (hierna “u” of “uw”).

Gezien Mediafin ook optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van het leveren van diensten aan eindgebruikers/lezers van haar diensten verwijzen we voor de volledigheid ook naar de  privacyverklaring van Mediafin voor De Tijd | L’Echo.  

Gelieve de privacyverklaring te raadplegen die voor u van toepassing is.

Gelieve deze privacyverklaring door te nemen om meer informatie te krijgen over onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en wat uw rechten in dit verband zijn.


2. Toepasselijke Privacywetgeving

Mediafin verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken en te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG (“AVG”) alsook nationale of internationale wet – of regelgeving waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt ingevoerd of aangevuld en eventuele toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (hierna gezamenlijk “Toepasselijke privacywetgeving”).

Voor de toepassing van deze verklaring hebben begrippen zoals “persoonsgegevens”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerken”, betrokkene” de betekenis die daaraan wordt gegeven in de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.  

3. Entiteiten binnen de Trustmedia-Bepublic Group van Mediafin
Volgende entiteiten maken deel uit van Trustmedia-Bepublic Group van Mediafin :

4. Categorieën persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking

Categorieën persoonsgegevensDoeleinden van de verwerkingRechtsgrond
Identificatiegegevens en (elektronische) contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens)Gebruik van persoonsgegevens voor facturatiedoeleinden Trustmedia-Bepublic GroupNoodzaak voor uitvoering overeenkomst
Identificatiegegevens en (elektronische) contactgegevens (indien van toepassing, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer)Opzet en onderhoud, met inbegrip van voorkomen en verhelpen van problemen van de Diensten van Trustmedia-Bepublic Group (bv. Het publiceren van een advertentie, het leveren van een communicatiedienst)Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
Identificatiegegevens en (elektronische) contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummerOm vragen naar ondersteuning of informatie in verband met Mediafin NV of Diensten te beantwoorden.Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
Identificatiegegevens en (elektronische) contactgegevens, geslacht, bedrijf, functie en taalDeelname aan evenementen van Trustmedia-Bepublic GroupNoodzaak voor uitvoering overeenkomst
Elektronische contactgegevens, identificatiegegevens, geslacht, bedrijf en functieMailings Trustmedia-Bepublic Group: Informeren per e-mail of telefonisch over advertentie, acties of promotiesGerechtvaardigd belang van Mediafin in het kader van Trustmedia-Bepublic Group
Identificatiegegevens en (elektronische) contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummerKlantenbeheer voor Trustmedia-Bepublic Group.Gerechtvaardigd belang van Mediafin in het kader van Trustmedia-Bepublic Group
 Beter inzicht krijgen in de Diensten die Mediafin aanbiedt via Trustmedia-Bepublic Group, deze te verbeteren en algemene trends te identificeren.Gerechtvaardigd belang van Mediafin in het kader van Trustmedia-Bepublic Group  
 Om u over de Diensten heen beter te leren kennenGerechtvaardigd belang van Mediafin in het kader van Trustmedia-Bepublic Group
 U op de hoogte houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige producten en diensten van Trustmedia-Bepublic GroupEigen gerechtvaardigde belangen van Mediafin te vrijwaren.
 Beveiliging verbeteren en misbruik of fraude voorkomen en opsporen.Eigen gerechtvaardigde belangen van Mediafin te vrijwaren.
 De rechten en eigendommen van Mediafin beschermen (handhaving Privacyverklaring, Cookieverklaring en Gebruiksvoorwaarden).Eigen gerechtvaardigde belangen van Mediafin te vrijwaren.
E-mailadresVersturen van nieuwsbrieven Trustmedia-Bepublic GroupToestemming
E-mailadresU op de hoogte houden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en diensten van Trustmedia-Bepublic Group of producten en diensten van derden.Toestemming
Identificatiegegevens van klanten (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer)Gegevens aan derde partijen buiten Mediafin doorgeven voor marketing doeleinden.Toestemming

Indien de verwerking of de verstrekking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan kan een weigering om de persoonsgegevens mee te delen ertoe leiden dat wij geen overeenkomst met u kunnen sluiten en/of de Dienst niet kunnen leveren.

Verwerking van persoonsgegevens door gebruik van cookies


Door gebruik van cookies op de website van Trustmedia-Bepublic Group kan Mediafin ok persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Persoonsgegevens verzameld in het kader van “strikt noodzakelijke cookies” verwerken we op grond van ons gerechtvaardigd belang. In andere gevallen (i.e. “niet strikt noodzakelijke cookies”) vragen we uw toestemming alvorens deze cookies te plaatsen en uw persoonsgegevens in dit kader te verwerken. Voor meer informatie hierover, gelieve onze Cookieverklaring te lezen.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Mediafin via Trustmedia-Bepublic Group

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens bijvoorbeeld op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.

7. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Mediafin houdt de persoonsgegevens niet langer bij dan nodig in functie van de doeleinden waarvoor ze verzameld worden (zie Titel 4 hierboven). In bepaalde gevallen is Mediafin echter wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens langer bij te houden of kadert de bewaartermijn in het kader van de legitieme belangen van Mediafin.

Na het verstrijken van de bewaartermijn verwijdert of anonimiseert Mediafin de persoonsgegevens. Indien de verwijdering of anonimisatie niet mogelijk is, zondert Mediafin de persoonsgegevens af van verdere verwerking tot verwijdering of anonimisatie mogelijk is.

Voor meer informatie over de bewaartermijn die geldt voor uw persoonsgegevens, gelieve Mediafin te contacteren via privacy@mediafin.be.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft indien van toepassing en overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Mediafin via Trustmedia-Bepublic Group:

Recht van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:           
U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan of wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de persoonsgegevens niet wil laten wissen;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang

Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dan dient u contact op te nemen met Mediafin via privacy@mediafin.be.           
We zullen uw verzoek behandelen en beantwoorden overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.     

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, hiervoor kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.      
Via post:          Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.     
Via telefoon:  +32 (0)2 274 48 00    
Via email:        contact@apd-gba.be

9.Wijziging van de privacyverklaring
Mediafin behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We zullen u op de hoogte brengen van deze wijzingen, rekening houdend het belang ervan en onze wettelijke verplichtingen in dit kader. We raden u in elk geval aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

10. Contact

Als u een vraag heeft over deze Privacyverklaring, kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

Via post:          Mediafin NV, Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel
Via email:        privacy@mediafin.be
Via telefoon:   +32 (0)2 423 16 11    

11. Toepasselijk recht territoriale bevoegdheid
Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot deze privacyverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken te Brussel.